Logo
PO - PA (7:00 - 15:30)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. LEPIDLA, TMELY - CEYS
  3. KONTAKTCEYS 250 ml

KONTAKTCEYS 250 ml

chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí jespoj nažloutlý. Odolává ... celý popis
Balení
128 Kč
106 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:42503416
EAN kód:8411519232103
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je
spoj nažloutlý.

Odolává teplotám až do +90 °C. PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Reakční směs: N,N’-ethylenbis(dekanamid), N-(2-dekanamidoethyl)-12- hydroxyoktadekanamid, N,N’-ethylenbis(12-hydroxyoktadekanamid). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích
Informace

Nabízíme: montážní pěny, tmely, lepidla, chemické kotvy, přísady do betonů a malt, správkové malty, ochranu dřeva, hydroizolace, tekuté lepenky, štuky, sádry, těsnění oken a dveří, lepící pásky a fólie, aplikační pomůcky...

Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

COOKIES

H-CHEM - Stavební chemie
PO - PA (7:00 - 15:30)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz